Sinds 1 januari 2015 mag - door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die na die datum is aangegaan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen indien de werkgever schriftelijk aangeeft dat dit vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt deze restrictie niet.

Een motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen kan bijvoorbeeld bestaan uit dat er in het bedrijf hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie aanwezig is, die de werknemer opdoet, en waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.

Het is de vraag waarom de motiveringsplicht zich beperkt tot een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Te verdedigen valt het argument dat een werkgever temeer baat heeft bij het beschermen van zijn bedrijfsdebiet tegen een werknemer met een contract voor bepaalde tijd, die ermee aan te haal gaat. Maar helemaal nu werknemers steeds vaker wisselen van werkgever en een contract voor onbepaalde tijd steeds minder 'voor het leven' is, kan men zich afvragen of een scherp onderscheid in de motiveringsplicht nog wel op zijn plaats is.

Op arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten voor 1 januari 2015 is het oude recht van toepassing op het concurrentiebeding.

Controleer uw concurrentiebeding

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01